Regulamin Programu Piaskownicy w Biurze Informacji Kredytowej S.A.

Pobierz regulamin

 1. Postanowienia ogólne
  1. Regulamin Programu Piaskownicy w Biurze Informacji Kredytowej S.A. (dalej: „Regulamin”) określa zasady organizacji Programu Piaskownicy.

  2. Celem Programu Piaskownicy jest wyselekcjonowanie podmiotów wdrażających innowacyjne rozwiązania finansowe przy użyciu nowoczesnych technologii oraz nawiązanie współpracy przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. z wybranymi podmiotami.

  3. Przyjmuje się następujące znaczenie dla poniższych pojęć pisanych wielką literą:

   1. Grupa BIK – należy przez to rozumieć podmioty: Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie (02-679), przy ul. Zygmunta Modzelewskiego 77 A, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000110015, posiadająca NIP 9511778633 oraz Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. (dalej: „BIG InfoMonitor”) z siedzibą w Warszawie (02-679), przy ul. Zygmunta Modzelewskiego 77 A, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000201192 posiadająca NIP 526 274 43 07

   2. Formularz - należy przez to rozumieć wypełniony danymi formularz zgłoszeniowy, złożony za pośrednictwem strony internetowej BIK, stanowiący Załącznik nr 2 do Regulaminu.

   3. Informacje Poufne - należy przez to rozumieć: wszelkie informacje dotyczące Rozwiązania (w tym Rozwiązania Przetestowanego), wszelkie inne informacje związane z Programem Piaskownicy oznaczone jako tajemnica przedsiębiorstwa Podmiotu Aplikującego lub odpowiednio Podmiotu Testującego oraz informacje w inny sposób uznane za poufne, dotyczące Piaskownicy, które mogą zostać przekazane w trakcie trwania Programu Piaskownicy bądź zostały lub zostaną uzyskane przez BIK w inny sposób w związku z Programem Piaskownicy, niezależnie od tego, czy przekaz następuje w formie ustnej, pisemnej czy jakiejkolwiek innej, w tym wszystkie notatki, raporty, analizy, kompilacje, prognozy, opracowania, streszczenia i inne materiały.

   4. Karta Usługi – dokument opisujący rodzaj udostępnianych danych w ramach konkretnej usługi Programu Piaskownicy oraz zasady korzystania z niej przez Podmiot Testujący w ramach Programu Piaskownicy.

   5. Klient Podmiotu Testującego - podmiot, będący klientem Podmiotu Testującego korzystający z Rozwiązania w ramach Testu.

   6. Klient Organizatora Piaskownicy - podmiot będący klientem Organizatora Piaskownicy, korzystający z Rozwiązania w ramach Testu.

   7. Organizator Piaskownicy, BIK – należy przez to rozumieć Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie (02-679), przy ul. Zygmunta Modzelewskiego 77 A, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000110015, posiadająca NIP 9511778633.

   8. Piaskownica - należy przez to rozumieć środowisko informatyczne, służące do przeprowadzania testów innowacyjnych rozwiązań finansowych, wdrażanych przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii, udostępniane Podmiotom Testującym przez BIK.

   9. Podmiot Aplikujący - należy przez to rozumieć osobę fizyczną lub osobę prawną z siedzibą na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, która zgłasza swój udział w Programie Piaskownicy.

   10. Podmiot Testujący - należy przez to rozumieć osobę fizyczną lub osobę prawną z siedzibą na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, który został zakwalifikowany do udziału w Programie Piaskownicy.

   11. Program Piaskownicy - należy przez to rozumieć inicjatywę Organizatora Piaskownicy w ramach której Podmiotom Testującym udostępniana jest Piaskownica.

   12. Rozwiązanie - należy przez to rozumieć innowacyjne rozwiązanie technologiczne Podmiotu Testującego / Podmiotu Aplikującego.

   13. Rozwiązanie Przetestowane - należy przez to rozumieć Rozwiązanie, które zostało przetestowane w ramach Programu Piaskownicy.

   14. Test – należy przez to rozumieć proces weryfikacji próbnego wdrożenia Rozwiązania w ramach Piaskownicy.

   15. Wniosek – należy przez to rozumieć całość dokumentacji przekazanej przez Podmiot Aplikujący.

 2. Nabór do Programu Piaskownicy
  1. Ogłoszenie o naborze Podmiotów Testujących do Programu Piaskownicy podlega zamieszczeniu na stronie internetowej BIK. Nabór do Programu Piaskownicy jest prowadzony w sposób ciągły.

  2. W celu zgłoszenia chęci wzięcia udziału w Programie Piaskownicy, Podmiot Aplikujący uzupełnia Formularz oraz przesyła dokumenty i informacje wskazane w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

  3. Kwalifikacja Podmiotów Aplikujących do udziału w Programie Piaskownicy odbywa się w dwóch etapach:

   1. Etap 1 - ocena formalna Podmiotu Aplikującego (12 dni od dnia wpłynięcia Wniosku w sposób wskazany w § 2 pkt. 2.),

   2. Etap 2 - ocena merytoryczna Podmiotu Aplikującego (7 dni od dnia zakończenia oceny formalnej z możliwością przedłużenia w szczególnie skomplikowanych przypadkach). Decyzja o zakwalifikowaniu Podmiotu Aplikującego przekazywana jest w ciągu 7 dni od dnia dokonania oceny merytorycznej.

  4. Na Etapie 1 kwalifikacji podmiotów zamierzających przystąpić do udziału w Programie Piaskownicy, Organizator Piaskownicy dokonuje weryfikacji formalnej przedstawionych informacji o Podmiocie Aplikującym, w tym informacji wymaganych zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu. Ocena formalna polega na sprawdzeniu i weryfikacji kompletności złożonych dokumentów zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu, a także spełnienia formalnych warunków kwalifikacji do Programu Piaskownicy, tj.:

   1. kompletność złożonego Wniosku,

   2. prowadzenie działalności w zakresie tworzenia oprogramowania komputerowego, rozwijania innowacyjnych rozwiązań technologicznych lub świadczenia usług finansowych,

   3. brak zaległości z zapłatą danin publicznych,

   4. brak obecności na liście ostrzeżeń publicznych KNF.

  5. W przypadku stwierdzenia, że Wniosek jest niekompletny w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia oceny na Etapie 1 (brak dokumentów określonych w Załączniku 1 do Regulaminu) Organizator Piaskownicy informuje Podmiot Aplikujący o stwierdzonych brakach i wyznacza 7 dniowy termin na uzupełnienie braków przez Podmiot Aplikujący. W przypadku nieprzesłania przez Podmiot Aplikujący w wyżej wskazanym terminie wymaganej dokumentacji Organizator Piaskownicy informuje Podmiot Aplikujący o niezakwalifikowaniu do Programu Piaskownicy.

  6. Na Etapie 2 kwalifikacji podmiotów zamierzających przystąpić do udziału w Programie Piaskownicy, Organizator Piaskownicy dokonuje weryfikacji merytorycznej informacji przedstawionych w Formularzu o wybranym Podmiocie Aplikującym, biorąc pod uwagę:

   1. innowacyjność rozwiązania - analiza innowacyjności przeprowadzana jest poprzez weryfikację, czy przedstawiony pomysł nie wykorzystuje lub nie powiela powszechnie stosowanych na rynku rozwiązań (w zakresie produktu, usługi, modelu działania itd.),

   2. potencjał biznesowy wdrożenia Rozwiązania na rynku, w tym także możliwości wdrożenia w ramach działalności Organizatora Piaskownicy,

   3. etap rozwoju Rozwiązania (wdrożenie produkcyjne, opinia rynku, weryfikacja rynku),

   4. doświadczenie Podmiotu Aplikującego i jego kluczowych pracowników w zakresie rozwijania i prowadzenia innowacyjnych rozwiązań technologicznych,

   5. dotychczasową walidację Rozwiązania,

   6. nie prowadzenie działalności konkurencyjnej wobec BIK i BIG InfoMonitor,

   7. model biznesowy - ocena dokonywana jest pod kątem następujących kryteriów:

    1. konkurencyjność Rozwiązania - umożliwiająca odróżnienie oferty Podmiotu Aplikującego od propozycji jego konkurentów, innowacyjność oraz stopień odpowiedzi na potrzeby rynku,

    2. odbiorcy Rozwiązania - którzy mają być odbiorcami Rozwiązania Podmiotu Aplikującego

    3. kluczowe zasoby potrzebne do zaoferowania Rozwiązania – wartości (materialne i niematerialne) niezbędne, aby dostarczyć klientom Podmiotu Aplikującego Rozwiązanie,

    4. kluczowi partnerzy – podmioty konieczne, aby Podmiot Aplikujący mógł dostarczyć klientom wskazane wartości (dostawcy i kooperanci),

    5. kluczowe aktywności – działania niezbędne do świadczenia Rozwiązania klientom,

    6. kanały dystrybucji – sposoby dostarczenia wskazanych wartości do grupy klientów Podmiotu Aplikującego.

  7. Po przeprowadzeniu ocen wskazanych w §2 pkt. 3. Organizator Piaskownicy przekazuje informację o zatwierdzeniu bądź odrzuceniu Podmiotu Aplikującego pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Podmiot Aplikujący na Formularzu.

  8. W przypadku zatwierdzenia przez Organizatora Piaskownicy udziału Podmiotu Aplikującego w Programie Piaskownicy, akceptacja przez Organizatora Piaskownicy zgłoszenia przesłanego w ramach Formularza przez Podmiot Aplikujący wraz z akceptacją niniejszego Regulaminu jest równoznaczna z rozpoczęciem przez Podmiot Aplikujący współpracy w ramach Programu Piaskownicy na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.

  9. Podmiotowi Aplikującemu, którego Wniosek został odrzucony, przysługuje uprawnienie złożenia odwołania od decyzji Organizatora Piaskownicy z prośbą o ponowne rozpatrzeni Wniosku. Odwołanie od decyzji może zostać złożone w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o odrzuceniu. Odwołanie od decyzji należy złożyć pocztą elektroniczną na adres wskazany w informacji o odrzuceniu Wniosku Podmiotu Aplikującego. Odwołanie od decyzji powinno zawierać argumenty przemawiające za ponownym rozpatrzeniem Wniosku przez Organizatora Piaskownicy.

  10. Organizator Piaskownicy dokonuje rozpatrzenia odwołania od decyzji z prośbą o ponowne rozpatrzenie Wniosku w terminie 14 dni roboczych. Jeśli argumenty, które zostały przedstawione przez Podmiot Aplikujący zostają uznane przez Organizatora Piaskownicy za zasadne, Organizator Piaskownicy informuje Podmiot Aplikujący o wyniku rozpatrzenia odwołania i o zatwierdzeniu lub odrzuceniu Podmiotu Aplikującego ubiegającego się o rolę Podmiotu Testującego w ramach Programu Piaskownicy.

  11. Organizator Piaskownicy zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia do Programu Piaskownicy Podmiotu Aplikującego, z przyczyn związanych z bezpieczeństwem klientów, danych osobowych lub obrotu gospodarczego, w tym przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

 3. Opis środowiska Piaskownicy BIK
  1. Piaskownica BIK to kopia środowiska produkcyjnego ograniczona zakresem danych do specyfiki biznesowej usług udostępnionych w ramach BIK Hub. Dane udostępniane w Piaskownicy to dane trwale zanonimizowane oraz dane statystyczne bez możliwości identyfikacji konkretnych podmiotów i osób fizycznych. Jednocześnie dane te będą odzwierciedlać pełną gamę produktów z systemu produkcyjnego w zakresie udostępnionych usług w ramach BIK Hub. Opis biznesowy poszczególnych usług dostępnych w ramach BIK Hub znajduje się na stronie bikhub.pl Specyfikacja techniczna usług jest dostępna w Portalu BIK Hub.

  2. Dostęp do Piaskownicy dla Podmiotów Testujących realizowany jest zgodnie ze specyfikacją techniczną poszczególnych usług wystawionych przez BIK w ramach Piaskownicy, po uprzednim zaakceptowaniu przez Organizatora Piaskownicy Wniosku złożonego przez Podmiot Aplikujący.

  3. Organizator Piaskownicy przekazuje Podmiotowi Testującemu odpowiednie identyfikatory i hasła. Dostęp do Piaskownicy jest możliwy całodobowo, przy czym wsparcie techniczne Organizatora Piaskownicy jest zapewnione w dni robocze w godzinach 9:00 - 17:00. Dane kontaktowe zostaną przekazane Podmiotom Aplikującym, po potwierdzeniu udziału w Programie.

  4. Podmiot Testujący ma możliwość korzystania w dowolny, nieograniczony sposób z usług udostępnionych w ramach Piaskownicy chyba, że w specyfikacji biznesowej zaznaczono inaczej.

  5. W ramach Piaskownicy BIK może umożliwia

  6. dostęp do danych z rejestrów zewnętrznych.

  7. Zasady oraz warunki udostępniania danych dla wszystkich usług w ramach Programu Piaskownicy opisane zostały w Kartach Usług. Podmiot Testujący, który chce skorzystać z konkretnej usługi zobowiązany jest do zaakceptowania warunków udostępniania danych opisanych w Karcie Usługi. Karty Usług zostaną przekazane do akceptacji przez Podmiot Testujący po zakwalifikowaniu do Programu Piaskownicy.

 4. Odpowiedzialność
  1. Podmiot Testujący ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu jakichkolwiek roszczeń osób trzecich, w tym Klientów Podmiotu Testującego i Klientów Organizatora Piaskownicy kierowanych wobec Organizatora Piaskownicy, powstałych w związku z udziałem Podmiotu Testującego w Programie Piaskownicy.

  2. W przypadku skierowania wobec Organizatora Piaskownicy lub innego podmiotu biorącego udział w Programie Piaskownicy ze strony BIK roszczeń związanych z udziałem Podmiotu Testującego w Programie Piaskownicy, Podmiot Testujący zobowiązuje się do zwolnienia z odpowiedzialności Organizatora Piaskownicy, przystąpienia do postępowania sądowego lub administracyjnego, naprawienia wszelkich szkód z tym związanych, jak również do udzielenia wszelkiego niezbędnego wsparcia w celu oddalenia takich roszczeń.

  3. Organizator Piaskownicy, ani żaden inny podmiot biorący udział w Programie Piaskownicy ze strony BIK nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione przez Podmiot Testujący, podmioty powiązane z Podmiotem Testującym w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 5 Ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych , w związku z uczestnictwem Podmiotu Testującego w Programie Piaskownicy.

 5. Poufność
  1. Organizator Piaskownicy zobowiązany jest do zachowania w ścisłej poufności wszelkie Informacje Poufne, w posiadanie których wejdzie w trakcie Programu Piaskownicy.

  2. Organizator Piaskownicy lub Podmiot Testujący jest uprawniony do ujawnienia Informacji Poufnych, gdy wymagają tego bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub orzeczenia organów administracji.

  3. Organizator Piaskownicy jest uprawniony do przekazania Informacji Poufnych otrzymanych od Podmiotu Testującego swoim pracownikom i współpracownikom, jak również wszelkim innym podmiotom przy udziale których przeprowadzany jest Program Piaskownicy.

  4. Organizator Piaskownicy i Podmiot Testujący w odniesieniu do osób wskazanych w § 5. pkt. 3:

   1. zobowiąże takie podmioty do zachowania poufności w stopniu co najmniej takim do jakiego zobowiązani są Organizator Piaskownicy i Podmiot Testujący, przed udostępnieniem mu Informacji Poufnych,

   2. ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania tych podmiotów jak za działania własne.

  5. Organizator Piaskownicy ma prawo udostępnienia (publikacji) wszelkich treści objętych Formularzem danego Podmiotu Testującego w celach związanych z realizacją Programu Piaskownicy lub w celach promocyjnych w szczególności w komunikacji Organizatora Piaskownicy, na stronie internetowej, lub w raportach z funkcjonowania Programu Piaskownicy, w tym raportach sporządzanych okresowo.

  6. Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna ze złożeniem przez Podmiot Testujący oświadczenia w przedmiocie zobowiązania do zachowania poufności, stanowiącego Załącznik nr 5.

 6. Test
  1. Podmiot Testujący określa zarówno wnioskowany okres przeprowadzania, nie dłuższy jednak niż 3 miesiące, jak i zakres Testu w Formularzu.

  2. Podmiot Testujący w trakcie realizacji Testu może wystąpić do Organizatora Piaskownicy o zmianę okresu przeprowadzania i zakresu Testu, przy czym całkowity okres przeprowadzania Testu nie może być dłuższy niż 6 miesięcy.

  3. Podmiot Testujący zobowiązany jest do ochrony przekazanych danych identyfikujących i nie ujawniania ich osobom trzecim.

  4. Podmiot Testujący zobowiązany jest do powstrzymania się w trakcie Testu i po jego zakończeniu od:

   1. kopiowania jakichkolwiek elementów Piaskownicy,

   2. dekompilacji kodu źródłowego elementów Piaskownicy,

   3. naruszenia czy obchodzenia zabezpieczeń Piaskownicy,

   4. wprowadzania danych osobowych do Piaskownicy,

   5. podejmowania działań, które mogą narazić na szkodę Organizatora Piaskownicy czy Klientów Podmiotu Testującego i Klientów Organizatora Piaskownicy.

  5. Podmiot Testujący może przeprowadzić Test przy udziale Klientów Podmiotów Testujących w celu zebrania ich opinii oraz analizy zachowań, przy czym:

   1. Podmiot Testujący nie może pobierać od Klientów Podmiotów Testujących żadnych środków finansowych lub innego świadczenia o charakterze finansowym z tytułu Testu lub innych działań realizowanych w ramach Programu Piaskownicy,

   2. Podmiot Testujący może zaoferować Klientom Podmiotów Testujących, otrzymanie gratyfikacji finansowej lub innego wynagrodzenia, usługi w zamian za udział w Teście,

   3. Klienci Podmiotów Testujących muszą zostać poinformowani o testowym charakterze usługi i zobowiązani do zrzeczenia się wszelkich roszczeń związanych z udziałem w Teście,

   4. Organizator Piaskownicy może zażądać od Podmiotu Testującego przedstawienia opinii Klientów Podmiotu Testującego w trakcie, a także po zakończeniu Testu.

  6. W ramach Testu Podmiot Testujący może korzystać ze wsparcia merytorycznego Organizatora Piaskownicy.

  7. Podmiot Testujący zobowiązany jest do zapewnienia dostępu Organizatorowi Piaskownicy do środowiska informatycznego wykorzystywanego przez Podmiot Testujący w ramach Testów Rozwiązania na potrzeby przeprowadzenia oceny bezpieczeństwa i prawidłowości funkcjonowania Rozwiązania.

  8. Podmiot Testujący zobowiązany jest do zapewnienia dostępu do niezbędnej dokumentacji technicznej Rozwiązania Organizatorowi Piaskownicy.

  9. Podmiot Testujący zobowiązany jest do współpracy z Organizatorem Piaskownicy przy realizacji Testu i wykonywania wszystkich jego poleceń związanych z realizacją Testów Rozwiązania.

  10. Podmiot Testujący może w każdym momencie wycofać się z Programu Piaskownicy.

  11. Organizator Piaskownicy może podjąć decyzje o natychmiastowym zakończeniu udziału Podmiotu Testującego w Piaskownicy w przypadku naruszenia przez Podmiot Testujący przepisów prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu.

  12. W ramach Testu Podmiot Testujący będzie zobowiązany do przekazywania cyklicznych raportów o postępie przeprowadzanych prac. Formularz cyklicznego raportu będzie dostosowany do zakresu przeprowadzanych testów i zgodny z Załącznikiem nr 6 do Regulaminu

 7. Dane osobowe
  1. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych zawarte są w Załącznikach nr 3 i 4 do Regulaminu.

 8. Wymogi bezpieczeństwa
  1. Podmiot Testujący jest zobowiązany do zapewnienia bezpieczeństwa informacji uzyskanych w ramach udziału Podmiotu Testującego w Programie Piaskownicy oraz stosowania wytycznych, odpowiednich dla tego rodzaju informacji, uzyskanych od BIK.

  2. Podmiot Testujący jest zobowiązany do zapewnienia, że do pozyskanych w trakcie udziału w Programie Piaskownicy informacji dostęp otrzymają wyłącznie upoważnieni pracownicy Podmiotu Testującego na potrzeby związane z udziałem w Programie Piaskownicy.

  3. Podmiot Testujący jest zobowiązany do poinformowania pracowników Podmiotu Testującego, o których mowa w § 8 pkt. 2., o obowiązujących zasadach dotyczących bezpieczeństwa informacji, wynikających z udziału w Programie Piaskownicy oraz zobowiązania ich do zachowania poufności.

  4. Podmiot Testujący ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania podmiotów wskazanych w § 8 pkt. 2. jak za działania własne.

  5. Podmiot Testujący jest zobowiązany zapewnić poziom bezpieczeństwa urządzeń wykorzystywanych podczas udziału w Programie Piaskownicy zgodnie z najlepszymi praktykami i standardami oraz stosowania wytycznych, odpowiednich dla tego rodzaju informacji, uzyskanych od BIK, zapewnia przynajmniej:

   1. ochronę fizyczną urządzeń przenośnych,

   2. nadzór nad oprogramowaniem instalowanym na urządzeniach mobilnych,

   3. zarządzanie uprawnieniami dostępu do urządzeń mobilnych,

   4. ochronę urządzeń mobilnych przed szkodliwym oprogramowaniem,

   5. stosowanie technik kryptograficznych, które zapewnią bezpieczeństwo przechowywanych i przekazywanych danych,

   6. bezpieczną realizację kopii bezpieczeństwa,

   7. bezpieczeństwo przed ingerencją zewnętrzną, np. firewall lokalny,

   8. możliwość zdalnego zarządzania urządzeniami.

  6. Podmiot Testujący jest zobowiązany do dysponowania niezbędnymi środkami technicznymi, odpowiednio wykwalifikowanym personelem, doświadczeniem i wiedzą umożliwiającymi udział w Programie Piaskownicy.

  7. Podmiot Testujący jest zobowiązany do zapewnienia, że wszelkie informacje poufne pozyskane podczas udziału w Programie Piaskownicy będą przekazywane w sposób zapewniający bezpieczeństwo i poufność informacji oraz że będą przekazywane wyłącznie za pośrednictwem szyfrowanych wiadomości, na szyfrowanych nośnikach lub z wykorzystaniem szyfrowanych kanałów komunikacji.

  8. Podmiot Testujący jest zobowiązany do zapewnienia ochrony dokumentacji wskazanej w § 8 pkt. 7 Regulaminu zgodnie z najlepszymi praktykami i wytycznymi, w szczególności:

   1. dokumentacja może być udostępniona wyłącznie osobom mającym upoważnienie do dostępu do takiej informacji w oparciu o umowę z Podmiotem Testującym,

   2. do oznaczania dokumentacji adekwatną klauzulą według klasyfikacji informacji Podmiotu Testującego,

   3. dokumentacja jest przechowywana w repozytorium zapewniającym ochronę jej poufności oraz integralności,

   4. musi rejestrować zdarzenia związane z dostępem do bezpiecznego repozytorium i przechowywać bezpiecznie zapisy nie krócej niż 3 lata.

  9. Organizator Piaskownicy ma uprawnienia do przeprowadzenia kontroli sprzętu wykorzystywanego przez Podmiot Testujący do udziału w Programie Piaskownicy.

  10. W przypadku wykrycia nieprawidłowości podczas przeprowadzonej kontroli , Podmiot Testujący jest zobowiązany do usunięcia nieprawidłowości na swój koszt, w terminie ustalonym z Organizatorem Piaskownicy. Na każdorazowy wniosek BIK, Podmiot Testujący umożliwia przeprowadzenie kontroli procedur i fizycznych zabezpieczeń odpowiadających za zapewnienie bezpieczeństwa informacji po stronie Podmiotu Testującego.

  11. Podmiot Testujący jest zobowiązany do przekazania listy upoważnionych pracowników, o których mowa jest w § 8 pkt. 2 powyżej, Organizatorowi Piaskownicy na jego wezwanie w terminie 7 dni od takiego wezwania.

 9. Przechowywanie danych
  1. Organizator Piaskownicy jest uprawniony do zachowania danych uzyskanych w trakcie Testu przez okres niezbędny dla realizacji celów Piaskownicy, tj. przez 5 lat od zakończenia Testów.

  2. Organizator Piaskownicy przechowuje dane Podmiotu Testującego, który zakończył testy w Piaskownicy przez okres 5 lat od zakończenia Testu.

  3. Organizator Piaskownicy przechowuje dane Podmiotu Aplikującego przez okres realizacji Programu Piaskownicy.

  4. Organizator Piaskownicy ma możliwość przetwarzania danych wskazanych w § 9 pkt. 1 oraz § 9 pkt. 2 oraz § 9 pkt. 3 w ramach Grupy BIK.

 10. Prawo własności intelektualnej
  1. Rezultaty będące przedmiotem praw własności intelektualnej lub przemysłowej oraz rezultaty niepodlegające takiej ochronie, powstałe w wyniku uczestnictwa Podmiotu Testującego w Programie Piaskownicy, stanowią własność Podmiotu Testującego. Podmiot Testujący posiada pełnię praw do korzystania z eksploatowanej w ramach Programu Piaskownicy własności intelektualnej z zastrzeżeniem § 10, przy czym za rezultaty, o których mowa w zdaniu poprzednim nie uznaje się zaleceń Organizatora Piaskownicy w stosunku do Rozwiązania przekazywanych w trakcie prowadzenia Testu, elementów środowiska testowego Organizatora Piaskownicy oraz wszelkich innych informacji przekazanych przez Organizatora Piaskownicy Podmiotowi Testującemu.

  2. Piaskownica oraz jej zmiany powstałe w wyniku działalności Programu Piaskownicy, w tym w szczególności wszelkie elementy środowiska testowego, stanowią przedmiot wyłącznych praw własności intelektualnej oraz przemysłowej Organizatora Piaskownicy. Podmiot Testujący nie nabywa praw własności intelektualnej lub przemysłowej, ani żadnych innych praw do Piaskownicy ani jakichkolwiek danych udostępnianych przez BIK.

 11. Prawo Pierwszeństwa
  1. Organizatorowi Piaskownicy przysługuje prawo pierwszeństwa w zakresie wdrożenia Rozwiązania Przetestowanego (w tym możliwość zakupu lub uzyskania licencji wyłącznej na korzystanie z Rozwiązania Przetestowanego) przez okres dwunastu miesięcy od dnia zakończenia Testu Rozwiązania.

  2. W przypadku gdy Podmiot Testujący zamierza skomercjalizować Rozwiązanie Przetestowane (tj. wprowadzić do obrotu jako usługę, oferować licencję na oprogramowanie, przenieść prawo autorskie lub w innej formie) przed upływem wskazanego w §11 pkt. 1 terminu, Podmiot Testujący jest zobowiązany do zawiadomienia (za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres bikhub@bik.pl) o tym zamiarze Organizatora Piaskownicy i przesłania oferty obejmującej planowaną formę komercyjnego wdrożenia Rozwiązania Przetestowanego. W terminie 45 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oferty, Organizator Piaskownicy może złożyć pisemne oświadczenie o skorzystaniu z prawa pierwszeństwa lub oświadczenie o rezygnacji z prawa pierwszeństwa.

  3. W przypadku złożenia przez Organizatora Piaskownicy oświadczenia o rezygnacji z prawa pierwszeństwa bądź braku przekazania jakiegokolwiek oświadczenia, Podmiot Testujący uprawniony jest do swobodnej komercjalizacji Rozwiązania Przetestowanego na warunkach określonych w ofercie wskazanej w §11 pkt. 2. z zastrzeżeniem, że ewentualne wdrożenie komercyjne Rozwiązania Przetestowanego przez podmiot trzeci nie może zostać przeprowadzone na warunkach korzystniejszych niż będące przedmiotem oferty skierowanej do Organizatora Piaskownicy przez Podmiot Testujący zgodnie z §11 pkt. 2. W przypadku zamiaru wdrożenia komercyjnego Rozwiązania Przetestowanego przez podmiot trzeci Podmiot Testujący wraz z ofertą skierowaną do Organizatora Piaskownicy przesyła wzór umowy z podmiotem trzecim oraz uzgodnione warunki finansowe.

  4. W przypadku złożenia przez Organizatora Piaskownicy oświadczenia o skorzystaniu z prawa pierwszeństwa Podmiot Testujący wraz z Organizatorem Piaskownicy, przystąpią w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Podmiot Testujący oświadczenia do negocjacji szczegółowych warunków komercjalizacji Rozwiązania Przetestowanego.

  5. Negocjacje, o których mowa w §11 pkt. 4., nie mogą trwać dłużej niż 90 dni.

  6. Podmiot Testujący jest zobowiązany do powstrzymania się od komercjalizacji Rozwiązania Przetestowanego przez okres wskazany w §11 pkt. 1. w zakresie i na warunkach innych niż określone w ofercie wskazanej w §11 pkt. 2.

 12. Postanowienia końcowe
  1. W razie stwierdzenia, że działalność Podmiotu Testującego w zakresie udziału w Programie Piaskownica jest wykonywana z naruszeniem prawa lub stwarza zagrożenie dla interesów Klientów Podmiotów Testujących, BIK może:

   1. ograniczyć zakres czynności realizowanych przez Podmiot Testujących w ramach Programu Piaskownica;

   2. wezwać Podmiot Testujący do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w wyznaczonym terminie;

   3. wstrzymać dostęp Podmiotu Testującego do środowiska testowego do czasu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości;

   4. rozwiązać współpracę w ramach Programu Piaskownicy z Podmiotem Testującym w trybie natychmiastowym.

  2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  3. Organizator Piaskownicy zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w dowolnej chwili. Informacja o zmianie Regulaminu, jak i zmieniony Regulamin, zostaną ogłoszone przez Organizatora Piaskownicy na stronie internetowej BIK.

  4. Regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej należącej do Organizatora Piaskownicy.


 13. Załączniki