Rodo

Od 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie w sprawie ochrony danych osobowych, znane powszechnie jako RODO. Głównym celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie całej Unii Europejskiej.

Poniżej przekazujemy szczegółowe informacje na temat ochrony i dostępu do danych osobowych w BIG InfoMonitor.

 • Administrator, Inspektor Ochrony Danych

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Zygmunta Modzelewskiego 77a, 02-679 Warszawa, e-mail: info@big.pl (dalej „BIG IM”).

  BIG IM – jako Administrator danych - dołoży wszelkich starań, aby w jak najpełniejszym stopniu zrealizować wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) i w ten sposób chronić Twoje dane osobowe.

  W BIG IM wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, Michała Chmiela (dalej: „Inspektor”), z którym można kontaktować się na adres: Inspektor Ochrony Danych, BIG InfoMonitor S.A., ul. Postępu 17A, 02-679 Warszawa, e-mail: iod@big.pl. Z Inspektorem można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych oraz wykonywaniem praw przysługujących na mocy RODO.


 • W jakim celu i jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?

  Twoje dane będą przetwarzane przez BIG IM w celach:

  1. zawarcia i należytego wykonania umów - do czasu zakończenia ich trwania (art. 6 ust. 1 pkt b RODO), a po tym czasie w innych zgodnych z prawem celach, związanych z umowami, np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji (art. 6 ust. 1 pkt f RODO);
  2. marketingu produktów i usług własnych BIG IM, w tym w celach analitycznych - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu BIG IM (art. 6 ust. 1 pkt f RODO), którym jest możliwość prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów lub usług BIG IM;
  3. badania satysfakcji ze współpracy oraz z produktów lub usług BIG IM – przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu BIG IM (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest ocena jakości obsługi oraz poziomu zadowolenia z naszych produktów i usług;
  4. badania preferencji co do zapotrzebowania na produkty lub usługi w zakresie działalności prowadzonej przez BIG IM – w tym przypadku przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest możliwość określenia produktów lub usług, którymi możesz być zainteresowany;
  5. w przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody lub zgód na przetwarzanie przez BIG IM danych osobowych, Twoje dane osobowe będą przetwarzane również w celu wyrażonym w treści zgody lub zgód, które zostały przez Ciebie udzielone, a których udzielenie jest w pełni dobrowolne – w takim przypadku podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych do tych celów jest dobrowolnie udzielona zgoda lub zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
  6. realizacji obowiązków prawnych ciążących na administratorze – w takim przypadku podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest przepis prawa (art. 6 ust. 1 lit c RODO).
 • Skąd pozyskujemy Twoje dane osobowe?

  BIG IM przetwarza Twoje dane osobowe pozyskane bezpośrednio od Ciebie (np. dane podane na formularzach czy w umowach).

 • Jakie kategorie Twoich danych osobowych przetwarzamy?

  W zależności od łączących Cię z BIG IM relacji, BIG IM może przetwarzać następujące kategorie danych osobowych, w szczególności:

  1. dane osobowe (np. imię i nazwisko, adres zameldowania);
  2. dane kontaktowe (np. numer telefonu, adres korespondencyjny);
  3. dane identyfikacyjne (np. PESEL);
  4. dane dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej (np. NIP, REGON, miejsce wykonywania działalności gospodarczej);
  5. dane transakcyjne (np. szczegóły dotyczące płatności realizowanych na rachunek i z rachunku);
  6. dane kontraktowe (np. szczegóły zawartych umów);
  7. dane behawioralne (np. dane posiadanych produktów bądź usług oraz sposobu ich wykorzystania);
  8. dane komunikacyjne (np. dane prowadzonej z Tobą komunikacji).
 • Komu Twoje dane mogą być ujawniane?

  Dostęp do Twoich danych osobowych, wewnątrz struktury organizacyjnej BIG IM, będą mieli tylko w niezbędnym zakresie wyłącznie upoważnieni przez BIG IM pracownicy. W pewnych sytuacjach Twoje dane osobowe mogą być ujawniane przez BIG IM podmiotom uprawnionym z mocy prawa, takimi jak sądy, prokuratura itp. Zawsze w takiej sytuacji BIG IM dokładnie bada podstawę prawną ujawnienia danych osobowych.

  Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być:
  1. podmioty, którym BIG IM powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartych umów, np. dostawcy przesyłek kurierskich, firmy zajmujące się produkcją wydruków masowych, dostawcy IT i innych usług, przetwarzający dane w imieniu BIG IM;
  2. banki, instytucje finansowe lub kredytowe lub inne instytucje, które mogą otrzymać dane osobowe w związku z realizacją stosunków gospodarczych łączących Ciebie z BIG IM (np. banki pośredniczące w realizacji przelewów);
  3. podmioty świadczące usługi doradczo–kontrolne (np. firmy audytorskie);
  4. podmioty przetwarzające dane w celu windykacji należności lub prowadzenia zastępstwa procesowego (np. kancelarie prawne);
  5. podmioty, wobec których wyraziłeś zgodę na udostępnienie i przetwarzanie swoich danych osobowych;
  6. podmioty działające w ramach Grupy BIK lub podmioty z grupy kapitałowej odpowiedzialne za realizację obowiązków kontraktowych oraz wynikających z przepisów prawa.
 • Realizacja praw?

  Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

  W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda, masz prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub są przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Ci także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

  W przypadku zawarcia umowy lub transakcji podanie danych osobowych jest konieczne do ich realizacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest niezbędne do świadczenia przez BIG IM usług np. prowadzenia Konta na zasadach określonych w Regulaminie Serwisu BIG.pl. Konsekwencją niepodania ww. danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia przez BIG IM usług.